چک از اسناد مهم تجاری و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
زمانی که برای نقد کردن چک به بانک مراجعه می شود ، چنانچه حساب صادر کننده چک ، موجودی نداشته باشد برای دریافت طلب ، اقداماتی لازم است .
با حصول شرایطی ، صدور چک بلا محل بعنوان جرم مطرح می شود . در موارد زیر شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک ، پیگیری نمی شود:
در صورتی که چک دارای وعده باشد- هر گاه چک بابت تضمین انجام معامله ای صادر شده باشد- هر گاه چک ، سفید امضاء صادر شده باشد- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است- هر گاه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک ، برای وصول آن به بانک ، مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.
ولی چنانچه شش ماه از تاریخی که چک صادر شده ، گواهی عدم پرداخت گرفته شود و شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت ، اقدام کیفری صورت گیرد ، چک از هر دو جنبه حقوقی و کیفری ، قابل پیگیری است.