ورود و خروج

ورود و خروج

ورود و خروج اعضاء از مصادیق تغییرات است و در دو بخش صورت می پذیرد. بخش اول ، ورود و خروج شرکاء یا سهامداران و بخش دوم ، ورود و خروج هیئت مدیره است.

ورود و خروج شریک در شرکت های با مسئولیت محدود با ورود و خروج از طریق نقل و انتقال سهم الشرکه و یا از طریق صورتجلسات افزایش و کاهش سرمایه انجام می شود.

ورود و خروج شریک در موسسات غیر تجاری همانند شرکت های با مسئولیت محدود می باشد.

ورود شریک در شرکت های سهامی خاص با افزایش سرمایه امکانپذیر است. همچنین ورود و خروج شریک با نقل و انتقال سهام نیز صورت می گیرد.

ورود و خروج هیأت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود تنها با یک صورتجلسه عادی یا هیأت مدیره برای انتخاب مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره جدید صورت می گیرد ، زیرا هیأت مدیره و مدیرعامل می توانند خارج از شرکاء نیز باشند.

ورود و خروج هیأت مدیره در موسسات غیر تجاری همانند شرکت های با مسئولیت محدود است.

در مورد ورود و خروج هیأت مدیره در شرکت های سهامی خاص باید گفت که مدیرعامل می تواند خارج از سهامداران انتخاب شود ولی هیأت مدیره باید حداقل یک سهم از سهام شرکت را داشته باشد که در صورتجلسات عادی و یا هیأت مدیره به این مهم توجه شود.