مهریه به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زن خود می پردازد یا مکلف به پرداخت آن در آینده می شود.زن از لحظه انعقاد عقد ، مالک تمام مهر می شود و می تواند آن را مطالبه کند.
هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد.
زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
در نکاح منقطع ، عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
بر اساس اینکه زوجین ر زمان انعقاد نکاح توافق بر پرداخت مهریه به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را دارند ، چگونگی پرداخت متفاوت خواهد بود