مدراک لازم جهت رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده

مدراک لازم جهت رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده
۱- دفاتر روزنامه و کل
۲- تراز کل و معین قبل و بعد از سود و زیان
۳- تراز کل و معین به تفکیک فصل
۴- صورت ریز اموال خریداری شده
۵- گردش مواد و کالا و آنالیز بهای تمام شده کالای ساخته شده
۶- کپی از فاکتور فروش از اولین فاکتورو آخرین فاکتور هر فصل
۷- کپی از فاکتورهای خرید که مشمول ارزش افزوده می باشند از هر فروشنده بطور نمونه یک برک کپی نیاز است
۸- کارت بازرگانی شخص و یا شرکت
۹- برگ سبز گمرکی
۱۰- صورت حساب بانک تهیه و ارائه گردد
۱۱- کپی از صفحه دفتر کل مربوط به سرفصل های مالیات و عوارض ارزش افزوده و خرید و فروش و اموال منقول
۱۲- اظهارنامه عملکرد شرکت بانضمام برگ تشخیص و یا برگ قطعی صادرشده
۱۳- قرارداد پیمان شرکت با سایر ادارات و سازمانها در قبال خدمات
توضیحات :
– تمامی شرکتها و موسسات در هر زمینه شغلی که فعالیت دارند بایستی دارای فاکتور خدمات / فروش با مشخصات کامل باشند
– در فاکتور فروش بایستی مشخصات خریدارو فروشنده بصورت کامل نوشته شود
– شرح خدمات بطور کامل در متن فاکتور قید گردد
– فاکتور بایستی بصورت چاپی و دو برگی وشماره سریال ملخی چاپ گردد
– فاکتور فروش ابطال شده ضمیمه فاکتور بعدی گردد