قراردادها

قراردادها از جهات مختلف ، قابل تقسیم بندی هستند. تنظیم حقوقی و تخصصی هر یک از انواع قراردادها مستلزم تسلط به موضوع و قوانین و عرف مربوط به آن قرارداد است.

عدم رعایت شرایط صحت هر قرارداد منتهی به بطلان آن خواهد شد.مشورت حقوقی در مورد انعقاد اقسام قراردادها و پیگیری های بعدی مربوط به آثار قرارداد و تعهدات طرفین ، امری حائز اهمیت است.