فسخ نکاح

نکاح را از سه جهت یعنی عیوب ، تدلیس و تخلف از شرط می توان فسخ کرد.
عیوب خود در سه بخش مورد توجه قرار می گیرند.عیوب مشترک ، مختص زن و مختص مرد که اگر یکی از طرفین به اینها دچار باشد ، همسرش می تواند به صورت یکطرفه و بدون رضایت طرف مقابل ، ازدواج او را فسخ کند.
جنون ، عیب مشترک در زن و مرد است و وجود آن در هر یک از زوجین برای طرف مقابل حق فسخ می آورد.
عیوب مختص مرد عبارت است از خصاء وعنن و عیوب مختص زن عبارت است از قرن ، جذام ، برص ، افضاء ، زمین گیری و نا بینایی از هر دو چشم.
جهت دیگری برای فسخ نکاح ، تدلیس است یعنی زمان انعقاد نکاح یکی از طرفین متوسل به فریبکاری شده باشد و در واقع با سوء نیت و فصد فریب منجر به انعقاد نکاح شده است.
جهت سوم برای فسخ نکاح ، حدوث تخلف از شرط می باشد.زمانی که وجود شرط خاصی در یکی از طرفین تعیین شده باشد ، چنانچه بعدا” مشخص شود که فاقد آن شرط است برای طرف مقابل اختیار فسخ نکاح وجود دارد.
نکته مهم در بحث فسخ نکاح ، فوری بودن خیار فسخ می باشد