فروش ملک مشاع

مال مشاع ، مالی است که حقوق مالکین متعدد در آن به نحو اشاعه جمع شده است.حال چنانچه یکی از شرکا ، هرمقدار بیش از سهم خود از مال مشاعی را به دیگری بفروشد ، دعوای فروش ملک مشاعی مطرح خواهد شد.
در صورتی که این انتقال و فروش همراه با سوءنیت باشد ، قابل تعقیب کیفری است ولی چنانچه سوءنیتی در کار نباشد و فروشنده قصد مسترد کردن ثمن و عوض مبیع را به مالک اصلی داشته باشد ، این فروش در قالب عقد فضولی خواهد بود.
نتیجه آنکه معامله نسبت به سهم فروشنده صحیح و نسبت به سهم شریک ، غیر نافذ بوده و اگر شریک معامله را تأیید و تنفیذ نکند ، معامله ، باطل خواهد بود و خریدار برای مطالبه ضرر و زیان به فروشنده فضول رجوع خواهد کرد.
بنابراین فروش ملک مشاعی با توجه به شرایط ممکن است صرفا” به صورت حقوقی دنبال شود یا اینکه پیگیری کیفری را هم به دنبال داشته باشد