طلاق یک طرفه

مرد می تواند با مراجعه به دادگاه و با پرداخت مهریه، نفقه و اجرت المثل، هر زمان که بخواهد زن خود را طلاق دهد.
مرد برای طلاق همسر خود مانعی ندارد ولی با درخواست طلاق زن تنها در دو صورت موافقت خواهد شد.یکی اینکه عسروحرج خود را اثبات کند و دیگر اینکه حق طلاق را در شروط ضمن عقد ذکر کرده باشد.
در صورت اثبات عسروحرج، زوج، اجبار به طلاق می شود و در صورت امتناع، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.