طلاق توافقی

زمانی که زن و شوهر، خواستار ادامه زندگی مشترک با یکدیگر نباشند ، با تنظیم دادخواستی مشترک از دادگاه ، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی می نمایند.
در این نوع از طلاق ، زوجین خود در مورد موضاعاتی مثل مهریه ، نفقه ، اجرت المثل و در صورت داشتن بچه در مورد حضانت و حقوق او تصمیم گیری می کنند.
از آنجایی که امکان حقوقی تراضی به هر کیفیت وجود دارد ، لذا توافق صورت گرفته ، مورد پذیرش دادگاه نیز قرار خواهد گرفت