سرقت عبارت است از ربودن ، دزدیدن و برداشتن مال منقول متعلق به غیر.
برای تحقق سرقت باید مال موضوع سرقت در زمان سرقت متعلق به سارق نباشد . پس اگر شخصی مبادرت به ربودن مالی نماید که متعلق به خود اوست ولی در تصرف دیگری است عمل او سرقت نیست.
با ربوده شدن اموال ، اولین و صحیح ترین اقدام ، مراجعه به کلانتری محل و طرح شکایت از سارق یا سارقان است.در صورتی که سارق مشخص نباشد یا فرار کند ، باز هم اعلام وقوع جرم سرقت به کلانتری ، ضروری است.
در تمام موارد سرقت تعزیری ، سارق علاوه بر مجازات ، به رد عین و در صورت فقدان عین مال مسروقه به رد مثل یا قیمت آن و جبران خسارات وارده ، محکوم می گردد.
علاوه بر سرقت تعزیری ، نوع دیگری از سرقت وجود دارد که به آن سرقت حدی گویند.
سرقت در صورتی که از نوع حدی باشد ، مجازات سنگینی نسبت به سرقت تعزیری در پی خواهد داشت.