خیانت در امانت

خیانت در امانت ، رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هر امر و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا در حکم آن باشد.خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود نمودن توام با سوءنیت مالی که ازطرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.
در جرم خیانت در امانت ، شرط اصلی سپردن مال است به امین بنا براین اگر مال به کسی سپرده نشده باشد ،تحقق جرم خیانت در امانت منتفی است.برای تحقق سپردن ، سپردن باید به صورت قانونی یعنی از طرف مالک یا متصرف قانونی باشد و موضوع جرم خیانت در امانت هم در اموال منقول است و هم غیر منقول.
در جرم خیانت درامانت احراز سوءنیت امین ضروری است ، پس اگر شخصی به دلیل ادعای حقی از استرداد مال امانی خودداری کند ، عمل او خیانت در امانت نیست.