صورتجلسات

پس از ثبت هر یک از اقسام شرکت ها ، امکان تغییرات شرکت بوجود می آید . هر تغییر در صورتجلسه ای تنظیم شده و می بایست به امضای کلیه سهامداران برسد. تغییراتی اعم از تغییر محل در شرکت، تغییر نام، کاهش یا افزایش سرمایه، افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید، کاهش سرمایه و خروج شریک، تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت، نقل و انتقال سهم الشرکه، صورتجلسه هیئت مدیره ، صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره، تبدیل نوع شرکت، انحلال شرکت، تأسیس شعبه، ختم تصفیه، کاهش و یا افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره.

زمانی که کلیه سهامداران ، صورتجلسه را امضاء نکرده باشند ، نیاز به انجام آگهی در روزنامه کثیرالانتشار می باشد. چنانچه بیش از ۷۵% سهامداران ، صورتجلسه را امضاء کرده باشند یک نوبت آگهی باید انجام شود واگر بیش از۵۰% و تا ۷۵% سهامداران ، صورتجلسه را امضاء کرده باشند دو نوبت آگهی باید صورت پذیرد .

یک نسخه از آگهی موجود در روزنامه رسمی باید به اداره ثبت تحویل گردد.

صورتجلسات

صورتجلسات