ثبت طرح صنعتی و اختراع

 

مدارک مورد نیاز ( شخص حقیقی )

– کپی شناسنامه و کارت ملی مالک

– کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع

– آدرس و کدپستی

– نقشه فنی یا فرمولاسیون

– تکمیل فرم نوشتاری ادعانامه / شرح و توصیف

 

مدارک مورد نیاز ( شخص حقوقی )

– روزنامه تاسیس شرکت

– روزنامه تغییرات شرکت

– کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع

– نقشه فنی یا فرمولاسیون

– تکمیل فرم نوشتاری ادعانامه / شرح و توصیف