تهدید بنا بر تعریف عبارت است از بیان رفتار بد و نا مشروعی که شخص می خواهد انجام دهد.تهدید باید ناظر به موضوع معینی باشد اما واقعی یا غیر واقعی بودن آن بی تاثیر است.
تهدید یعنی ترساندن فرد که البته بستگی به وضعیت جسمی و سن و سال تهدید کننده و تهدید شونده دارد.باید توجه داشت که هر تهدیدی ، جرم محسوب نمی شود و با احراز شرایطی ، جرم تهدید ، محقق می شود.
تهدید شخص باید واضح باشد یعنی تهدید کننده به وضوح ، تهدید شونده را به قتل ، ضررهای مادی ، معنوی ، شرفی و افشای سر خود و یا بستگانش تهدید نماید به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام شده بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس نماید.