تمدید کارت بازرگانی

مراحل تمدید کارت بازرگانی تا حدود زیادی همانند مراحل اخذ اولیه کارت بازرگانی می باشد.به این ترتیب که مدارکی چون حداقل مدرک دیپلم ، حداقل بیست و سه سال سن ، اجاره نامه ، مفاصا حساب دارایی ، حسن اعتبار بانکی ، گواهی عدم سوء پیشینه و کارت پایان خدمت یا معافی مورد نیاز می باشد.

نکته مهم در خصوص تمدید این می باشد که علاوه بر مدارک بالا نیاز به مفاصا حساب بیمه(در خصوص کارت های بازرگانی حقوقی ) و پرداخت مالیات یک در هزار و سه در هزار کارکرد سال قبل می باشد.

كارت بازرگانی چه صورتی باطل می‌شود؟

 

متقاضی ابطال كارت بازرگانی با دست داشتن اصل كارت بازرگانی و یك برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام دفتر بازرگانی مراجعه ومدارك مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره روی آن مراتب را دفتر ثبت می نماید پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارك مذكور صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

 

مدارك مورد نیاز جهت ابطال كارت بازرگانی (ویژه اشخاص حقوقی)

 

تقاضای شركت ۲ نسخه

گواهی مفاصاحساب دارایی آخرین سال مالیاتی : اصل و كپی آن

اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی ۲ نسخه اصل

صورتجلسه مجمع عمومی برای شركتهای سهامی عام خاص تعاونی ها و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شركتها مبنی بر انحلال شركت

تصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شركت

اصل كارت بازرگانی و كپی صفحات اول و دوم

تذكر ۱- اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای ابطال كارت خود می توانند تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات كل بازرگانی استانها تسلیم نمایند یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه كنند هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی اداره مركزی كارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.

تذكر۲- كلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.

تذكر ۳- در صورت مفقود شدن كارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی روزنامه كثیرالانتشار كافی است .

تذكر۴- در صورت سرقت كارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی روزنامه كثیرالانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم كافی می باشد