تمدید رتبه

تمدید رتبه

تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران برای اخذ رتبه پیمانکاری که در پنج پایه رتبه بندی می شوند حداکثر تا ۲ سال برای پیمانکارانی صادرمی شود ،که دارای گواهینامه مذکور بوده اند و هیچگونه تغییراتی که منجر به خدشه در ماهیت حقوقی، نوع فعالیت و توان فنی و مالی شرکت شده باشد، نداشته باشد.

شرایط تمدید عبارت است از اینکه سهام شرکت به گونه ای تغییر نکرده باشد که موجب تغییر نوع شرکت شده باشد – اکثریت هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تغییر نکرده باشد – افراد امتیازآور شرکت با افراد امتیازآور شرکت های دیگر تلاقی نداشته باشد – در دو سال گذشته کار خاتمه یافته یا در دست اجرا داشته باشند به عبارتی غیر فعال و راکد نباشند – پرونده اطلاعات شرکت پیمانکاری در سامانه ساجات ثبت و تکمیل شده و برای معاونت ارسال شده باشد .

اما شرکتهای مهندسی مشاور که در سه پایه رتبه بندی می شوند می شوند ، شرایطشان برای تمدید رتبه عبارت است از اینکه :

صرفاً یک سری تغییرات شکلی در شرکت ایجاد شده باشد؛ نظیر نام شرکت، محل شرکت، سهامی عام یا خاص بودن شرکت و موضوع شرکت (به گونه ای که نوع صلاحیت مندرج در گواهینامه را مخدوش ننموده باشد). تغییرات در اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به شرطی که عضو گروه مهندسین مشاور نبوده باشند؛ بعبارتی تغییر در اعضاء هیأت مدیره صرفاً مشمول حداقل اعضا شده باشد. (بیش از نصف یعنی بیشتر از ۵۰ %اعضای هیئت مدیره تغییر نکرده باشد). جایگزینی افراد هیئت مدیره تنها با رعایت شرایطی امکانپذیر است .