تغییرات

تمامی شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری بعد از انجام عملیات ثبت ، نیازمند تغییرات و یا تصمیماتی در جهت انجام امور و پیشبرد فعالیت های خود هستند.

تصمیماتی در خصوص تغییر محل شرکت، تغییر موضوع فعالیت شرکت، افزایش یا کاهش سرمایه ثبتی، تغییر نام شرکت، ورود یا خروج شرکاء، نقل و انتقال سهام، تبدیل سهام به با نام یا بی نام، تصویب بیلان مالی و… .

این تغییرات می بایست مطابق مقررات قانون تجارت صورت پذیرد . کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره ، انجام می پذیرد.