تعیین مدیر نصفیه

تعیین مدیر تصفیه ، یکی از آثار حکم ورشکستگی می باشد.مدیر تصفیه یا ضمن حکم ورشکستگی تعیین می گردد و یا نهایتا” تا پنج روز بعد از صدور حکم ، تعیین خواهد شد.
مدیر تصفیه در واقع ، قائم مقام تاجر می باشد و وظایف او در مورد حفظ و نگهداری و اداره اموال تاجر خواهد بود و نیز پاسخگوی طلبکاران تاجر نیز می باشد.
همچنین در صورت انحلال شرکت به اختیار طرفین نیز مدیر تصفیه جهت رسیدگی به امور شرکت تا اعلام ختم تصفیه تعیین می گردد.