تخلیه ید

در دعوای تخلیه ، مالک ، ملک خود را با مجوز به متصرف داده است ولی بعد از آن به هر دلیل مانند اینکه منصرف می شود و یا قرارداد پایان می پذیرد ، ادامه تصرفات ، غیر قانونی می باشد و مالک ، تحصیل مال خود را از دادگاه می خواهد.
پس تصرفی که در ابتدا کاملا” قانونی بود ، در ادامه غیر قانونی خواهد بود.
این دعوا معمولا” در روابط موجر و مستاجر مطرح می شود.