انحلال

پس از ثبت شرکت و در مدت زمان فعالیت شرکت ممکن است مواردی پیش آید که منجر به تصمیم به انحلال شرکت توسط شرکا گرفته شود .

موارد زیر را میتوان از موارد انحلال شرکت ذکر نمود:

شرکت به منظور هدف خاصی تاسیس شده است ولی آن هدف اغنا نگردد و یا انجام آن مقدور نباشد . – شرکت دچار ورشکستگی گردد – شرکت برای مدتی محدود تشکیل گردد و صورتجلسه تمدید به اداره ثبت شرکتها تسلیم نگردیده باشد . – در صورت تصمیم شرکا در مجمع عمومی فوق العاده . – در صورت تراضی تمام شرکا – در صورتیکه یکی از شرکا بر اساس ادله ای از محاکم قضایی در خواست انحلال کرده باشد و آن محکمه ادله ایشان را موجه دانسته و حکم به انحلال دهد . – در صورتیکه یکی از شرکا با شرط اینکه در اساسنامه اختیار انحلال به ایشان در نظر گرفته باشد درخواست فسخ نماید . – در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا و قید این امر در اساسنامه . در این صورت یکی از شرکا یا فردی از خارج شرکت بعنوان مدیر تصفیه به مدت ده سال انتخاب میگردد .