امور حسبی

 

 

امری را گویند که دادگاهها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف و مرافعه ای حادث شده یا نه ، وارد رسیدگی شوند و تصمیم اخذ کنند.

امور حسبی ، اموری است که اقدام مقامات رسمی در آنها ، نیاز به خصومت دعوایی و تظلم ندارد بلکه مقامات صلاحیت دار باید معترض و متصدی و مباشر آن امور شوند.
حمایت از افراد بی سرپرست بصورت تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم ، امور مربوط به ارث و وصیت ، وصیت نامه و ما ترک ،اداره اموال افراد مفقودالاثر وحکم رشد ،مثال هایی از امور حسبی هستند.