امور ثبتی

دعوی ثبتی به دعاوی و اختلافاتی گفته می شود که در روند ثبت املاک و تنظیم اسناد و یا اجرای اسناد رسمی که لازم ال اجرا هستند ایجاد می شوند.

دو مرجع دارای صلاحیت می توانند به این دعاوی رسیدگی کنند.این دو مرجع عبارتند از محاکم دادگستری ودیگری، هیئت نظارت و شورای عالی ثبت.