الزام به تمکین

 

 

 

یکی از آثار غیر مالی عقد نکاح ، تمکین زوجه است که می توان آن را از نتایج ریاست مرد بر خانواده دانست.

تمکین در مقابل نشوز به کار می رود و به دو صورت عام و خاص وجود دارد.
تمکین عام به معنای قبول ریاست شوهر بر خانواده و احترام به اراده او در این نهاد و تربیت فرزندان و تمکین خاص به معنی رابطه جنسی زن با شوهر و تسلیم زن در مقابل خواسته های مشروع زوج است.
البته باید توجه داشت که قانونگذار به منظور حفظ سلامت و استحکام نهاد خانواده ، ریاست آن را برای مرد قائل شده و این امر نباید وسیله صدمه زدن به زن و بنیان خانواده گردد.
زوجه در صورت عدم تمکین ، در ابتدا توسط دادگاه الزام می شود و چنانچه حاضر به تمکین از شوهر نباشد ، مستحق نفقه و اجرت المثل نمی باشد و در مقابل زوج می تواند با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید.