استرداد جهیزیه

 

 

جهیزیه از اموالی است که هنگام ازدواج ، خانواده دختر به وی هدیه می دهند تا با خود به خانه شوهر ببرد.البته زن در این مورد هیچ گونه تکلیف شرعی و قانونی ندارد زیرا بر اساس قانون ، تهیه وسایل زندگی از مصادیق نفقه می باشد و بر عهده شوهر است.اما این امر به صورت یک سنت اجتماعی الزام آور در بین خانواده ها معمول شده است.
به هر حال زن مالک جهیزیه می باشد و شوهر ، در حکم امین است و تنها می تواند از وسایل مزبور منتفع شود.بنا بر این زوجه در هر زمانی می تواند جهیزیه خود را مطالبه و هر اقدام مالکانه ای نسبت به اموال خویش انجام دهد