شرایط صدور:

حداقل بیست ویک سال تمام- کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان- داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری/تولیدی به تأیید دو نفر از اعضای اتاق/مدرک مجوز تولید- داشتن محل کسب(متناسب با رشد فعالیت ) اعم از ملکی/استیجاری- داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهارنامه های ثبتی- داشتن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانکها- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم یا مدرک فعالیت مجاز.

پیش نیازها:

داشتن کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی- داشتن پیش ثبت نام کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی- مفاصا حساب مالیاتی ماده۱۸۶- پیش ثبت نام ارزش افزوده- گواهی حسن اعتبار بانکی- گواهی امضاء- گواهی عدم سوء پیشینه.

مدت اعتبار کارت بازرگانی حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال می باشد. در حال حاضر با ایجاد زیر سیستم سامانه صدور کارت بازرگانی هوشمند ، جایگزینی کارت های دفترچه ای قدیمی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است.ضمن اینکه در حال حاضر گمرکات کشور و سایر سازمان های ذیربط فقط به وسیله کارت بازرگانی هوشمند احراز هویت نموده و عملیات های مربوطه را انجام خواهند داد.