اخذ رتبه

اخذ رتبه

برای اخذ رتبه نخستین قدم ، ثبت شرکت است که حداقل مدرک بیش از نیمی از اعضای هیئت مدیره آن می بایست کارشناسی باشد . در میان اعضای هیئت مدیره وجود یکی از دو شرایط ذیل الزامی است :
به کارگیری یک مهندس با هفت سال سابقه بیمه مرتبط و زمینه کاری مرتبط که ترجیحا” سابقه بیمه آن از شرکت دارای رتبه رد شده باشد و یا وجود دو مهندس با سه سال سابقه بیمه مرتبط و زمینه کاری مرتبط . ضمنا” شرکت با وجود دو مهندس با سابقه بیمه در اعضای هیئت مدیره خود می تواند در دو شاخه متفاوت ، تقاضای اخذ رتبه را داشته باشد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی شرکت ها در یازده رشته مختلف رتبه بندی می کند که عبارتند از : ساختمان – راه – حمل و نقل – تأسیسات – کشاورزی – آب – مرمت آثار باستانی – کاوش های زمینی – ارتباطات – نفت و گاز – نیرو .
برای یک شرکت تازه تأسیس که هیچ سابقه کاری ندارد ، حداکثر می توان تقاضای رتبه پنج داد که این تقاضا می تواند در دو رشته باشد . پس از آن چنانچه به مقدار حد نصاب لازم متناسب با هر رشته قرارداد انجام شده باشد ، رتبه پنج به چهار ارتقاء خواهد یافت .