ابطال سند

اسناد به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می شوند.اسناد عادی با رعایت شرایط صحت انعقاد، بین طرفین آن قابلیت استناد دارد لیکن اسناد رسمی با رعایت شرایط صحت انعقاد ، هم بین طرفین و هم در مقابل اشخاص ثالث معتبر و قابل استناد است.

تنها راه برای از بین بردن آثار یک سند ، ابطال آن می باشد.ابطال یک سند اعم از رسمی یا عادی باعث خواهد شد که تمامی که تمامی نقل و انتقالاتی که بعد از تنظیم آن سند صورت گرفته است ، باطل و بلااثر شوند.