آدم ربایی

 

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حق آزادی تن ، برای تمام انسانها وجود دارد و سلب آزادی تن دیگری در قالب جرم آدم ربایی مطرح می گردد. آزادی بدنی بر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه ی کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن ، مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت ، محفوظ و مصون باشد.نتیجه این آزادی ، لغو بردگی ، منع توقیف وحبس بدون مجوز اشخاص است.

پس آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری ، بدون رضایت او با قصد نامشروع ، از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد.در حقیقت ، آدم ربایی نقل و انتقال یک فرد است از محلی به محل دیگر ، بدون رضایت او و به انگیزه های مختلف از جمله ، قصد مطالبه وجه ، مال ، انتقام و … .